Algemene Voorwaarden/ Huishoudelijk Reglement

Begripsbepaling
  • de Vereniging: VOOR Nissewaard gevestigd te Spijkenisse ingeschreven bij de Kamer van
    Koophandel onder nummer KVK 82616973;
  • de statuten: de statuten van de vereniging, zoals is vastgelegd in een akte gepasseerd
    op 23 april 2021; bij notaris Kammeraad & Strijk te Spijkenisse.
Contributie

Artikel 1

1. De jaarlijkse contributie moet door een lid bij vooruitbetaling uiterlijk op 31 december, voorafgaande aan het komende verenigingsjaar zijn voldaan. Betaling kan als volgt gebeuren; door storting of overschrijving op een IBAN-bankrekening van de vereniging.
Indien de contributie niet tijdig is betaald, ontvangt het betreffende lid een herinnering. Wordt vervolgens niet binnen de daarvoor in de herinnering gestelde termijn betaald, dan kan het bestuur het lidmaatschap opzeggen. De contributie voor het komende verenigingsjaar die niet op 31 december is voldaan kan op 1 januari van dat jaar worden verhoogd met een door het bestuur vast te stellen bedrag voor administratie- en incassokosten.

2. Bij de aanvang van het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar ontvangt het betreffende lid een schriftelijke opgave van het te betalen inschrijfgeld en de over dat jaar verschuldigde contributie. Het aldus verschuldigde moet binnen één maand na ontvangst van bedoelde opgave, zijn voldaan.

3. De contributie voor gewone leden bedraagt € 10,00 per jaar.

4. De contributie voor leden beëdigd tot raadslid bedraagt € 75,00 per maand voor de periode vanaf  de installatiedatum tot beëindiging van deze functie.

Een raadslid die voor het einde van de raadsperiode zonder opgave van raadszetel de partij en vereniging verlaat i.c. op eigen titel of namens een andere partij in de raad blijft zitten, verplicht zich tot een opzegtermijn van drie maanden of een afkoopsom van € 225,00, te weten drie maandbijdragen.

5. De contributie voor leden beëdigd tot wethouder of burgemeester bedraagt € 150,00 per maand voor de periode vanaf  de installatiedatum tot beëindiging van deze functie. Een wethouder of burgemeester die het lidmaatschap van de vereniging beëindigd voor de beëindiging van de ambtsperiode of de partij en vereniging verlaat i.c. op eigen titel of namens een andere partij zitting neemt, verplicht zich tot een opzegtermijn van drie maanden of een afkoopsom van € 450,00, te weten drie maandbijdragen.

Beleid
Artikel 2

Het beleid is vastgelegd in een verkiezingsprogramma:

1. Dit verkiezingsprogramma wordt elke vier jaar geactualiseerd en herzien.

2. Elke nieuwe versie van het verkiezingsprogramma is van kracht op het moment dat deze in de algemene ledenvergadering is goedgekeurd.

3. Leden hebben in de algemene ledenvergadering de mogelijkheid om het verkiezingsprogramma te amenderen.

4. Het verkiezingsprogramma wordt samengesteld door een programmacommissie.

Taken en bevoegdheden van bestuur en bestuursleden
Artikel 3

1. Het bestuur:
a. Bestuurt en vertegenwoordigt de vereniging;
b. Neemt bestuursbesluiten;
c. Beslist in ad hoc situaties over uitgaven tot een bedrag van 100 euro;
d. Is niet bevoegd tot het aangaan van leningen;
e. Handelt binnen de gestelde kaders vastgelegd in onder andere de jaarbegroting.

2. De voorzitter:
a. Heeft algemene leiding van de Vereniging;
b. Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe;
c. Overlegt met officiële instanties;
d. Geeft leiding aan het bestuur;
e. Is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden;
f. Stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op;
g. Leidt de bestuursvergaderingen en de jaarvergadering;
h. Ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet, de statuten en deze algemene voorwaarden / dit huishoudelijk reglement;
i. Coördineert en stuurt activiteiten;
j. Ziet er op toe dat bestuursleden hun taken naar behoren vervullen en spreekt hen hierop aan indien dit niet het geval lijkt.

3. De penningmeester:
a. Voert de financiële administratie;
b. Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie, met name in geval van opvolging;
c. Stelt financiële overzichten op;
d. Maakt het financiële gedeelte van het jaarverslag;
e. Beheert de kas, de bankrekeningen en de eventuele spaarrekeningen;
f. Begroot inkomsten en uitgaven;
g. Beslist zelfstandig over uitgaven tot maximaal een bedrag van 100 euro;
h. Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken;
i. Neemt het initiatief om voor bepaalde tijd ingestelde werkgroepen/projectgroepen decharge te verlenen. Feitelijke decharge vindt plaats middels een besluit van het bestuur;
j. Onderhoudt contacten met sponsoren en subsidieverstrekkers.

4. De secretaris:
a. Maakt van elke vergadering een verslag waarin minimaal vermeld:
• De datum en plaats van de vergadering;
• De aanwezige en afwezige bestuursleden;
• De verleende volmachten;
• De genomen besluiten.
b. Maakt een samenvatting van de vergaderverslagen voor de externe communicatie (pers, website e.d.);
c. Stelt het niet-financiële gedeelte van het jaarverslag op;
d. Ontvangt alle binnenkomende post, rechtstreeks of via andere bestuursleden;
e. Neemt kennis van en behandelt de post, schakelt waar nodig andere bestuursleden in om de post te behandelen en verzorgt de daaruit voortvloeiende correspondentie;
f. Archiveert alle relevante documenten en zorgt ervoor dat de informatie voor het bestuur beschikbaar is.

Vergaderingen van het bestuur
Artikel 4

1. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen, indien tenminste twee/derde van het aantal zittende leden aanwezig is dan wel zich heeft laten vertegenwoordigen bij volmacht.

2. Het bestuur vergadert ten minste 4 maal per jaar, en houdt één maal per jaar een jaarvergadering. Verder vergadert het bestuur indien de voorzitter hiertoe het initiatief neemt, of indien twee of meer bestuursleden hierom verzoeken.

3. Vergaderingen worden gehouden op het moment waarop deze zijn gepland, of, indien de situatie dat verhindert, binnen 4 weken daarna. Vergaderingen waartoe een verzoek is ingediend, worden binnen vier weken na het indienen van het verzoek gehouden.

4. Indien een vergadering niet conform bovenvermelde eisen bijeen wordt geroepen, is ieder bestuurslid gerechtigd met in achtneming van het in dit reglement gestelde, een vergadering bijeen te roepen. Een vergadering als in de vorige zin bedoeld voorziet zelf in haar leiding en wijst zelf een persoon aan die belast is met het houden van de notulen

5. Aan het einde van elke bestuursvergadering wordt de datum van de volgende reguliere vergadering vastgesteld

De agenda en notulen
Artikel 5

1. Bestuursleden kunnen voor de vergadering agendapunten bij de voorzitter en/of secretaris inbrengen; zij stellen in goed overleg de conceptagenda op.

2. De secretaris mailt de conceptagenda uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de vergadering door.

3. Aan het begin van elke vergadering wordt de agenda definitief vastgesteld. Bestuursleden hebben hierbij de mogelijkheid punten aan de agenda toe te voegen, kunnen voorstellen punten te schappen of door te schuiven naar een volgende vergadering en kunnen voorstellen de volgorde van agendapunten te wijzigen.

4. Opgestelde conceptnotulen worden op de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.

Inbreng tijdens de vergadering
Artikel 6

1.  Van bestuursleden wordt een actieve inbreng verwacht.

2. Ideeën van bestuursleden zijn welkom en worden besproken tijdens de vergadering of doorgeschoven naar een volgende vergadering.

3. Het bestuur kan de voorzitter vragen andere personen dan bestuursleden toe te laten tot de vergadering. Deze personen hebben geen stemrecht. De voorzitter neemt een beslissing over de toelating.

Commissies
Artikel 7

1. Op voordracht van het bestuur, of de algemene ledenvergadering, kan de algemene ledenvergadering commissies benoemen, die het bestuur bij de uitvoering van specifieke verenigingstaken terzijde staan.

2. De door een commissie te volbrengen taak wordt, voor zover deze niet uit dit reglement voortvloeit, door het bestuur omschreven. De commissies brengen periodiek verslag uit aan het bestuur omtrent de voortgang van de hun opgedragen taak.

3. Elke commissie kiest uit haar midden een voorzitter en zo nodig een secretaris. Van deze verkiezing wordt kennis gegeven aan het bestuur. De voorzitter van een commissie kan door het bestuur worden uitgenodigd tot het bijwonen van een bestuursvergadering.

4. Commissies worden ontbonden na eventuele financiële afrekening met de penningmeester en na decharge verlening van de ALV.

Donaties, subsidies en declaraties
Artikel 8

1. Naast het voldoen aan overige relevante wet en regelgeving, valt de Vereniging eveneens onder het regime van de “Wet financiering politieke partijen”. Dit houdt in dat jaarlijks een financieel verslag wordt ingediend bij het verantwoordelijke Ministerie met hierin opgenomen een overzicht van ontvangen subsidies, giften/schenkingen/donaties, overige inkomsten en schulden.

2. Grote en/of meerjarige donaties worden, indien de donateur daaraan hecht, besteed aan een door de donateur beoogd doel. Deze donaties dienen wel te passen binnen de geldende Gedrags- en integriteitscode van de Vereniging (zie Artikel 9);

3. Kleine (periodieke) donaties worden standaard gestort op de bankrekening van de vereniging;

4. Ontvangen donaties, schenkingen en subsidies kunnen worden gereserveerd en zodoende naar een volgend kalenderjaar worden doorgeschoven;

5. Bestuursleden zijn wel gerechtigd privé gedane of voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers te declareren. Voor declaraties wordt het standaardformulier “declaraties” gehanteerd, zoals opgesteld door de penningmeester. Voor declaraties wordt uitgegaan van redelijkheid en billijkheid;

6. Bestuursleden zijn niet gerechtigd vacatiegeld te declareren, aangezien het bestuurslidmaatschap een onbezoldigde functie betreft.

Gedrags- en integriteitscode
Artikel 9

1. Alle leden van de vereniging VOOR Nissewaard dienen integer te zijn, hetgeen tot uiting komt in het navolgende:

a. bestuursleden zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);

b. (raads)leden van VOOR Nissewaard zijn niet uit op geldelijk gewin en ontplooien op geen enkele wijze compromitterende activiteiten met als doel financiële zelfverrijking, die ertoe zouden kunnen leiden dat de goede naam c.q. het imago van het individuele lid en/of de vereniging in haar geheel wordt geschaad, dan wel dat het lid en/of de vereniging daardoor niet meer objectief en onafhankelijk kan functioneren;

c. (raads)leden van VOOR Nissewaard zijn professioneel en zullen bij de uitvoering van hun opgelegde taken op geen enkele wijze, moedwillig personen in hun goede naam en eer aantasten, anders dan passend bij een kritische en objectieve vertegenwoordiging en belangenbehartiging van de samenleving in Nissewaard als geheel;

d. er geldt een geheimhoudingsplicht voor de leden van VOOR Nissewaard. Heimelijk en in vertrouwen gedeelde informatie over de te voeren politieke strategie, hiermee gepaard gaande informatie en –bronnen en zulks meer, waarvan een lid/ leden het vertrouwelijke karakter kon(den) vermoeden, mag op geen enkele wijze zonder nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van het bestuur, worden gedeeld met derden buiten de vereniging;

e. (raads)leden van VOOR Nissewaard zijn respectvol, integer en hiermee in staat een ethisch onderscheid te maken in (on)gewenst gedrag en zij zullen hier te allen tijde naar eer en geweten op acteren;

f. indien een verenigingslid in strijd handelt met het gestelde in lid b,c of d van dit artikel, dan volgt direct na constatering van het feit, schorsing en/of opzegging van het lidmaatschap van VOOR Nissewaard.

Slotbepaling
Artikel 10

In gevallen waarin de wet, de statuten en deze algemene voorwaarden / dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 23 april 2021