Waar staan wij VOOR:

  • Inwoners bepalen de politieke agenda
  • Leefbare & veilige wijken
  • Actief jongerenbeleid
  • Duurzaam groen- en natuurbeleid
  • Gezond (lokaal) ondernemersklimaat
  • Transparant gemeente- en vergunningenbeleid
  • Goede zorg voor alle inwoners
  • Optimale bereikbaarheid
  • Klimaatvriendelijk op basis van haalbaarheid
Standpunt 1 – Inwoners bepalen de politieke agenda

Het vertrouwen in de (lokale)politiek is tot een dieptepunt gedaald. Te vaak worden belangrijke zaken in de wandelgangen en achterkamertjes beklonken zonder enkel overleg met burgers/ inwoners. Te vaak moeten er achteraf excuses worden gemaakt door bestuurders voor het gebrek aan overleg of slechte informatievoorziening. Het lijkt of deze bestuurders meer bezig zijn met hun eigen imago dan de taak waar zij voor zijn aangesteld en goed voor worden betaald: het vertegenwoordigen van het volk.

VOOR Nissewaard is van mening dat het gemeentebestuur in dienst van de inwoners moet staan. U bent tenslotte “klant” van de gemeente. Hiervoor betaald u jaarlijks een forse bijdrage. U mag dan ook, in ruil voor deze bijdrage, op zijn minst wat klantvriendelijkheid en inspraak verwachten. Tot op heden beslist het bestuur voor u en mag u – als u goed oplet en op tijd bent – reageren op deze, vaak ingrijpende, beslissingen. Zij voeren een te reactief beleid. VOOR Nissewaard staat voor een proactief beleid waarin de inwoners (de klanten) zelf aangeven wat zij belangrijk vinden en welke issues er op de politieke agenda moeten komen. Uiteraard moeten dit wel zaken zijn die het collectieve belang dienen. Voor individuele zaken zijn er andere wegen die u kunt bewandelen en waar VOOR Nissewaard u graag in begeleidt.

Te laat- of niet informeren van inwoners en het niet betrekken van inwoners bij belangrijke (bestuurlijke) beslissingen is niet meer van deze tijd. Excuses achteraf en selectief geheugenverlies mag niet meer geaccepteerd worden en achterkamertjes moeten voorgoed gesloten worden. Openheid, eerlijkheid en transparantie zijn het nieuwe normaal VOOR Nissewaard.

Standpunt 2 - Leefbare en veilige wijken

Nissewaard is een prachtige gemeente om in te wonen. Aan de ene kant het stadse karakter van Spijkenisse en aan de andere kant onze prachtige kernen met hun dorpse, monumentale karakter. Toch is VOOR Nissewaard, samen met veel inwoners, van mening dat er nog veel ruimte voor verbetering is in het verrijken van de leefbaarheid in onze wijken en kernen. Wij begrijpen dat de gemeente niet alles kan regelen maar u mag wel verwachten dat zij de nodige ondersteuning en voorzieningen bieden.

Vanaf 2017 is het gratis aanbieden van grof vuil afgeschaft met als gevolg een enorme toename van zwerfvuil en verloedering van het straatbeeld. Zoals zo vaak lijden de goedwillende inwoners onder de inwoners die het niet zo nauw met de regels nemen waardoor de bereidwilligheid om zwerfvuil op te ruimen of melding te maken bij Reinis steeds meer afneemt. VOOR Nissewaard is voor vernieuwing maar in dit specifieke geval draaien wij de tijd graag terug. Inwoners moeten hun grof vuil gewoon weer gratis kunnen aanbieden.

Het onderhoud van voet- en fietspaden heeft continu aandacht nodig. Ditzelfde geldt voor de verkeersveiligheid rondom scholen en het groenonderhoud in de wijken en kernen. Goede communicatie met inwoners over het hoe, waar en waarom er groenonderhoud gepland is, is essentieel. Het gaat tenslotte om de leefbaarheid en natuur in hun wijk of kern.

Door de huidige overspannen woningmarkt is het devies: bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Het huidige gemeentebestuur is vooral bezig met prestigebouw – veelal ingefluisterd door grote, niet lokale, projectontwikkelaars – met als primair doel het verdienen van veel geld. VOOR Nissewaard ziet de noodzaak van het bouwen, maar dan wel naar de vraag vanuit de markt en met name naar de woonwensen van de inwoners van Nissewaard. Uiteraard moet het dorpse karakter van de kernen behouden blijven en mag daar alleen gebouwd worden in lijn met de reeds bestaande bouw.

Veiligheid op straat is de laatste tijd, helaas, steeds vaker in het nieuws. Regelmatig worden we opgeschrikt door geweldsincidenten met wapens en helaas worden de daders steeds jonger. VOOR Nissewaard is, bij ieder geweldsdelict, voor een streng lik op stuk beleid. Volwassen daden moeten, waar mogelijk, ook volwassen bestraft worden.

Wij zijn voorstander van preventief fouilleren en vinden dat onze BOA’s moeten worden uitgerust met een bodycam, wapenstok en pepperspray. Al onze hulpverleners verdienen respect en het hinderen van deze hulpverleners dient zwaar bestraft te worden.

Alle inwoners van Nissewaard moeten zich veilig voelen in hun wijk en gemeente. Dit veilige gevoel willen wij o.a. stimuleren door goed werkende straatverlichting, samenscholings- en alcoholverbod bij winkelcentra, goede samenwerking met de buurtpreventie, zichtbare en, bij de inwoners, bekende wijkagenten en wijk BOA’s en een dag en nacht inzetbaar, actief politieapparaat met voldoende bemensing. In een gemeente met ruim 80.000 inwoners is dit het minste wat u mag verwachten.

Standpunt 3 - Actief jongerenbeleid

De jeugd heeft de toekomst. Een gevleugelde uitspraak die volgens VOOR Nissewaard alleen maar stand kan houden als de jeugd ook de juiste mogelijkheden en voorzieningen heeft om deze toekomst verder te ontwikkelen.

Zeker nu, in coronatijd, hebben jongeren het zwaar. Door alle beperkingen staat een normaal sociaal leven voor een groot gedeelte on hold. Belangrijke zaken als school, sport, werk en uitgaan hebben een andere invulling gekregen, of zijn helemaal niet meer mogelijk. Niet vreemd, dat één op de drie jongeren kampt met psychische problemen en/of depressies.

Maar ook voor de coronacrisis was er volgens VOOR Nissewaard al genoeg werk aan de winkel op gebied van een actief jeugdbeleid.

Volgens VOOR Nissewaard moet de gemeente in het jeugdbeleid een visie op het belang van jeugdparticipatie formuleren. En op basis daarvan, samen met de jeugd, bedenken hoe ze de jeugdparticipatie kunnen stimuleren. Jeugdparticipatie draagt bij aan de ontwikkeling van de jeugd en jongeren, komt de kwaliteit van voorzieningen ten goede én versterkt de pedagogische ontwikkeling. Duurzame veranderingen komen immers alleen tot stand in samenwerking met de mensen om wie het gaat. Door in gesprek te gaan met kinderen en jongeren worden vragen, behoeften, belevingen en oplossingen helder.

Daarnaast zien wij graag een Junior Wethouder gekoppeld aan de verantwoordelijke wethouder. Deze Junior Wethouder overlegt regelmatig met het college en adviseert vanuit zijn/haar kennis van – en feeling met – de doelgroep het college.

Een veel gehoorde klacht is, dat er weinig te doen is voor de jeugd in Nissewaard. Veel inwoners leggen de link tussen de vele geweldsdelicten, waarbij jongeren zijn betrokken en het tekort aan jeugdhonken, hangplekken en wijkcentra waar deze jongeren terecht kunnen. VOOR Nissewaard zou graag in elke wijk en kern een dergelijke plek voor de jeugd zien . Bij voorkeur in samenwerking met de betrokken professionals van het JOZ.

Naast voldoende speeltuinen voor de kleinere kinderen, willen wij meer buitensport accommodaties in de wijken, zoals; basketbal- en voetbalkooien en verdeeld over de gemeente een aantal spellentuinen waar o.a. geschaakt kan worden.

Tevens zijn wij voorstander van de terugkeer van een lokaal pop/cultuurpodium zoals het vroegere TexMex. Wij willen, eventueel samen met Puls, lokale talenten een laagdrempelig, betaalbaar podium bieden, waar zij deze talenten verder kunnen ontwikkelen en laten zien.

Door de decentralisatie van de gespecialiseerde jeugdzorg in 2015, kunnen we concluderen, dat deze volledig mislukt is. De Nederlandse gemeenten komen 1.7 miljard euro tekort om deze jeugdzorg te redden. Wachttijden kunnen oplopen tot ruim een jaar. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd noemt de situatie in de jeugd-ggz ‘ernstig’.

VOOR Nissewaard wil de gespecialiseerde jeugdzorg, zoals de zorg voor kinderen die thuis onveilig zijn en de jeugd-ggz, terugbrengen bij het Rijk of de zorgverzekeraars.

Kortom; VOOR Nissewaard staat voor een actief jongerenbeleid, maar dan wel in samenspraak met deze jongeren. Wij praten niet over hen, maar juist met hen. Zodat zij zelf kunnen meebeslissen over wat zij belangrijk vinden. Tenslotte heeft de jeugd de toekomst!

Standpunt 4 - Duurzaam groen- en natuurbeleid

Nissewaard is van nature een groene gemeente. Er zijn prachtige parken, waaronder het Hartelpark, de Beninger slikken, het mooie Bernissegebied en het Mallebos met hun veelzijdige flora en fauna.
Het nut en de noodzaak van natuur in een sterk industriële omgeving begrijpen wij. Landelijke klimaatdiscussies gaan niet alleen over anders produceren en consumeren om CO2-uitstoot te verminderen. Bomen en struiken zijn de natuurlijke “filters en opslagtanks” en helpen ons bij gezond leven en het halen van klimaatdoelstellingen.

Ook lokaal kunnen en moeten we ons steentje bijdragen. En juist op het punt van natuurbehoud wil VOOR Nissewaard het verschil maken.
Er zijn in onze ogen de afgelopen jaren te makkelijk veel bomen gekapt.
Ook is er teveel groen verloren gegaan door woning- en wegenbouw. Daarnaast is er te weinig gedaan aan herstel van de natuur vanuit een gemeentelijk, duurzaam groen- en natuurbeleid. VOOR Nissewaard pleit voor een beleid, dat de natuur meer beschermt. De natuur kan niet voor zichzelf opkomen, daar zijn wij voor nodig.

Er dient een optimale balans te zijn tussen wonen, werken en natuur. Iedereen moet van de natuur kunnen genieten. Als inwoner, maar ook als recreant.
Wij hechten aan het GROEN-VOOR-GROEN-principe. Waar GROEN verdwijnt, moet meer GROEN (elders binnen de gemeente) terugkomen. VOOR Nissewaard wil een groenbeleid binnen de gemeentegrenzen op basis van samenwerking met andere “eigenaren” zoals o.a. het Waterschap, Staatsbosbeheer en het Recreatieschap. Niet meer ieder voor zich, maar samen de uitdagingen hierin afstemmen en oppakken. De kaders voor het maai- en snoeibeleid in bijvoorbeeld het broedseizoen moeten nog duidelijker worden vastgelegd en nageleefd. Ook vinden we het belangrijk dat de gemeentelijke groenvoorziening samenwerkt met gekwalificeerde en deskundige partners en leveranciers voor zover dat nog niet gebeurt. Tot slot willen wij als VOOR Nissewaard in het beleid de nadruk leggen op een ecologische benadering; de natuurbeschermende rol vinden wij belangrijk.
VOOR Nissewaard zal ook initiatieven ondersteunen van en voor inwoners om actief de natuur van Nissewaard te omarmen. Wij zijn VOOR een groen Nissewaard.

Standpunt 5 - Gezond (lokaal)ondernemersklimaat

Ondernemers zijn de motor van onze lokale economie: zij zorgen voor dynamiek, bedrijvigheid en werkgelegenheid. Volgens VOOR Nissewaard belangrijke thema’s, waar de gemeente een grote rol in speelt. Het is dan ook de taak van de gemeente om lokale ondernemers zo goed mogelijk te helpen, begeleiden en ondersteunen waar nodig.

VOOR Nissewaard wil een positieve bijdrage leveren aan een gezond ondernemersklimaat in de gemeente Nissewaard. Dit doen wij door het stimuleren van samenwerkingen tussen ondernemers, onderwijs, gemeente en inwoners door kennis en ervaring te delen en een netwerkplatform aan te bieden. Momenteel telt de gemeente Nissewaard diverse ondernemersverenigingen, netwerkorganisaties en BIZ’es. VOOR Nissewaard streeft er naar om al deze afzonderlijke initiatieven te bundelen in één sterk platform voor alle ondernemers van Nissewaard waardoor besluitvorming, acties, en samenwerking nog effectiever zullen zijn en alle betrokken partijen (inwoners & ondernemers) hiervan kunnen profiteren.

Een gezond en actief, lokaal ondernemersklimaat wordt mede bepaald door een ondernemende gemeente die actief wil meewerken aan het stimuleren van deze lokale economie. In de praktijk houdt dit in dat er een eerlijk speelveld moet zijn waarin met alle ondernemers duidelijke vestigingsafspraken moeten worden gemaakt en waarin soepele regelgeving en het meedenken met ondernemers de norm moet zijn. VOOR Nissewaard vindt dat de gemeente, waar mogelijk, eerst de kans moet geven aan lokale ondernemers voordat er over de gemeentegrens wordt aanbesteed. Waarom gebruik maken van bedrijven uit bijvoorbeeld Limburg of Utrecht terwijl wij geweldige, lokale bedrijven hebben die dezelfde klus ook kunnen klaren?

We mogen trots zijn op alle Nissewaardse ondernemers en de belangrijke bijdrage die zij leveren aan de werkgelegenheid, innovatie, creativiteit en bedrijvigheid in onze gemeente. Van ZZP’er tot de maakindustrie en van de horeca tot de akkerbouw; Nissewaard heeft het allemaal. VOOR Nissewaard vindt dat wij deze trots beter moeten uitdragen en juist zuinig moeten zijn op deze aanjagers van de lokale economie! Een gezond- en actief ondernemersklimaat draagt ook bij aan een bruisend winkelcentrum met minder leegstand. De gemeente moet er alles aan doen om, niet alleen de grote winkelketens, detaillisten te behouden en aan te trekken maar ook juist de startende, kleine ondernemer te faciliteren en begeleiden tijdens de eerste ondernemersstappen. De afgelopen jaren is er enorm veel geld over de balk gesmeten door het centrum van Spijkenisse steeds verder uit te breiden. VOOR Nissewaard is voor invulling van winkelgebieden  naar behoefte en haalbaarheid maar wil vooral goed luisteren naar de inwoners om hun behoeften te horen. Per slot van rekening zijn zij hoofdzakelijk de eindgebruikers en klanten van onze ondernemers , en niet de projectontwikkelaars, architecten en vastgoedeigenaren.

Tot slot willen we ook een “goede buur” zijn naar omliggende gemeenten en de (industriële) bedrijven om ons heen. Ook zij dragen bij aan de werkgelegenheid in Nissewaard. Ondernemerschap en bedrijven zijn onmisbaar voor lokale welvaart.Tegelijkertijd wil VOOR Nissewaard de grote multinationals om ons heen ook betrekken bij lokale initiatieven vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid en deze waar nodig nog verder stimuleren. Wij zijn VOOR ondernemers!

Standpunt 6 - Transparant Gemeente- en Vergunningenbeleid

VOOR Nissewaard is een groot voorstander van openheid van bestuur. Uiteindelijk, zo is onze gedachte, leidt transparantie automatisch tot meer vertrouwen van de inwoners in het (gemeente)bestuur. Er gebeurt in onze ogen teveel achter de schermen en er wordt veel informatie juist niet gedeeld met inwoners. Ook zijn ambtelijke stukken moeilijk leesbaar voor velen. VOOR Nissewaard wil staan voor een betrouwbare, transparante gemeente ,die informatie toegankelijk, leesbaar en openbaarmaakt voor alle inwoners.

Het middel om nu openbaarheid van bestuur te krijgen, is het indienen van een WOB (Wet openbaarheid van bestuur) verzoek. VOOR Nissewaard is van mening dat dergelijke inzageverzoeken niet nodig hoeven te zijn. Echter, mocht dit onverhoopt toch zo zijn, dan dient een WOB-verzoek snel en effectief te worden afgehandeld. Niet alleen vanwege de wettelijke termijnen, maar juist omdat het snel en effectief afhandelen van een verzoek om informatie het vertrouwen van de inwoner vergroot. Een veel gehoorde klacht van bestuurders en ambtenaren zelf is dat een WOB-verzoek veel tijd en dus geld kost. VOOR Nissewaard denkt juist in oplossingen. Door meer open,duidelijk en transparant te werken, zal het aantal WOB-verzoeken juist afnemen en uiteindelijk tijd (en dus geld) besparen. Achterdocht en wantrouwen jegens het bestuur moeten worden omgezet in positieve feedback en vertrouwen! VOOR Nissewaard is het volledig eens met de conclusie van VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Zij stelt: “Openbaarheid is de regel, niet verstrekken is de uitzondering. De wijze waarop gemeenten tegen openbaarheid van bestuur aankijken moet minder defensief worden. Het besef dat de informatie niet “van het bestuur” is, maar van de inwoners, waaraan het bestuur dienstbaar is, moet leiden tot een kanteling in het denken over openheid, transparantie. Uiteraard moet daarbij goed gekeken worden naar de uitzonderingsgronden in de wet, maar openbaarheid moet de regel zijn”. VOOR Nissewaard heeft integriteit hoog in het vaandel staan.  De gemeente(lijke organisatie) is er voor de burger en niet andersom.

 

Een ander punt wat VOOR Nissewaard structureel wil verbeteren is het vergunningenbeleid van de gemeente. In de praktijk is het nogal eens onduidelijk in de procedure over wie zich buigt over een aanvraag, waar vergunningaanvragen worden gepubliceerd en welke reactie-/ bezwaartermijnen er gelden.

Daarnaast moet ook hier meer transparantie komen in wat er uiteindelijk vergund wordt en waarom. Wie maakt de afwegingen, wie beoordeelt en hoe gaat dit in zijn werk? Zijn eventuele (financiële) risico’s voor de gemeente en dus de inwoners bij vergunningverlening goed afgedekt? Is iets niet goed voor Nissewaard, dan maken we hiertegen bezwaar. Ook al is dat bezwaar gericht tegen de Provincie of een ministerie. Denk hierbij aan de proefboringen naar aardgas onder de wijk Waterland. Er mag geen willekeur meer zijn bij het verkrijgen of afwijzen van vergunningen.Kortom: VOOR Nissewaard is voor openheid van bestuur. Alleen dan kun je op inhoud een volksvertegenwoordiger zijn. Inwoners dienen duidelijk, tijdig en begrijpelijk geïnformeerd en betrokken te worden bij bestuurlijke en voor hen vaak ingrijpende besluiten. Alle achterkamertjes en wandelgangen moeten zo snel mogelijk gesloten worden. “Old boys network” en “ONS kent ONS” is “oude politiek”. Wij staan VOOR transparantie en integriteit.

 

 

 

Standpunt 7 - Goede zorg voor alle inwoners

Het klinkt zo voor de hand liggend: goede zorg voor iedereen. Iets wat in een welvarend land als Nederland ook niet meer dan normaal zou moeten zijn. Maar wat betekent volgens VOOR Nissewaard goede zorg in onze gemeente? Goede zorg begint o.a. met voldoende huisartsen, voldoende ouderen- en jeugdzorg, voldoende ambulances en een spoedeisende hulp die 24/7 geopend is.

De uitvoering van de GGZ-zorg is vanaf januari 2015 van het Rijk naar de gemeente overgegaan. Deze overgang is volgens VOOR Nissewaard niet goed verlopen. Door ontbrekende kennis binnen de gemeente en hierdoor langere beslislijnen naar de zorgverleners toe heeft decentralisatie averechts gewerkt. Er is hierdoor minder zorg verleend. De wachtlijsten zijn ook gegroeid.

VOOR Nissewaard is van mening dat er op elke huisartsenpraktijk in Nissewaard minimaal één POH-GGZ medewerker (Praktijk Ondersteuner Huisarts GGZ) aanwezig moet zijn. De POH-GGZ is vaak een psycholoog of sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Door de toenemende vraag naar hulp bij psychische en psychosociale problemen in de huisartsenpraktijk en de lange wachttijden in de GGZ, neemt deze medewerker veel werk uit handen van zowel de huisarts als andere zorgprofessionals wat veelal resulteert in een snelle beoordeling en goede eerstelijns hulp. Zeker in- en na deze coronatijd is snelle, psychische hulp, zeker ook bij jongeren, (helaas) zeer belangrijk en soms levensreddend.

Daarnaast is de terugkeer van een volwaardig ziekenhuis in Spijkenisse een belangrijk aandachtspunt van VOOR Nissewaard. Na jarenlang tegenvallende resultaten mogen we de afgelopen jaren trots zijn op de prestaties van het Spijkenisse Medisch Centrum. VOOR Nissewaard pleit minimaal voor een spoedeisende hulppost die zeven dag per week, dag en nacht, bemenst is. Gezien ons achterland met zware, petrochemische industrie is dit absoluut noodzakelijk.

In het partijprogramma richten we onze focus ook op de uitvoering van de gemeentetaken vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Helaas zijn er nog steeds veel klachten van inwoners hierover. Instanties schuiven moeilijke gevallen op elkaar af, wet- en regelgeving is ingewikkeld en inwoners weten vaak niet waar ze moeten aankloppen met hun probleem (“van het kastje naar de muur”). Er heerst in de beleving ook een cultuur van “ontmoediging”, zodra iemand een voorziening aanvraagt en zich beroept op de WMO. VOOR Nissewaard vindt dat dit alles nodig moet veranderen. De klachtenbehandeling moet aansluiten op de directe, vaak acute, situatie van de inwoner, dus zonder allerlei juridische of ambtelijke drempels. Daarnaast moet de gemeente zelf actief op zoek gaan naar- en zich openstellen voor signalen van inwoners. De gemeente moet zich meer opstellen als vertegenwoordiger van de inwoners en ze helpen bij problemen.

VOOR Nissewaard is voor een goede, respectvolle “oude dag” met de juiste voorzieningen. Nissewaard is officieel een “dementievriendelijke gemeente”. Helaas krijgen steeds meer inwoners te maken met deze vreselijke ziekte. Door meer levensloopbestendig te bouwen, het reduceren van de wachtlijsten van de casemanagers dementie, voldoende lokale crisisopvang en de volledige steun aan alle mantelzorgers, vrijwilligersorganisaties en zorgprofessionals moet het volgens VOOR Nissewaard ook mogelijk zijn om juist deze groep, vaak oudere inwoners, hun zelfstandigheid zoveel mogelijk te laten behouden.

Standpunt 8 - Optimale bereikbaarheid

Het is geen geheim dat bij verkeerscalamiteiten, veel scheepvaartverkeer, storingen aan bruggen en stremming van de Botlektunnel de wegen door en rondom Nissewaard op slot zitten. Inwoners ervaren dan direct hinder om naar het werk te gaan of ervan thuis te komen. Daarnaast brengt dit ook veiligheidsrisico’s met zich mee in geval van noodtransport of een eventuele evacuatie van het eiland bij een industriële ramp.

De “onbereikbaarheid” is al jarenlang een doorn in het oog van de Nissewaarder.

VOOR Nissewaard wil daarom ook op verschillende manieren de bereikbaarheid vergroten.

Wij willen dat de lokale politiek in samenspraak met de Provincie, buurgemeenten, belangenorganisaties van werkgevers en andere betrokkenen onderzoeken welke maatregelen effectief kunnen bijdragen aan een betere verkeersdoorstroming en daarmee een verbeterde bereikbaarheid rondom Nissewaard.

Minder verkeer=minder opstoppingen. Maar ook technisch kwalitatieve en werkende bruggen, een beter management van het scheepvaartaanbod, meer beter regionaal en goedkoop openbaar vervoer en waar mogelijk verbetering en optimalisatie van het wegennet, leiden in onze ogen tot een betere bereikbaarheid.

Verbetering van het openbaar vervoer met name richting de Maasvlakte verdient volgens ons extra aandacht. Frequenter OV en ook naar de verst mogelijke bestemmingen faciliteren. Eventueel in samenspraak met de werkgevers.

Door de coronacrisis is er ook een thuiswerkcultuur ontstaan. Dit nieuwe thuiswerken gaat uit van alleen (zakelijk) reizen als het echt noodzakelijk is. Dit kan door digitaal werken en vergaderen. Er zijn veel beroepen die zich hiertoe lenen. Wij ondersteunen dit uitgangspunt ook nu nog en zeker vanuit duurzaamheidsoogpunt. Met thuiswerken dring je ook het verkeersaanbod terug.

Verbetering en verbreding van het wegennet waar mogelijk zullen wij ook meenemen in onze planvorming. Voorbeelden zijn aanpassingen aan de ringweg in Spijkenisse om de doorstroming te verbeteren, maar ook de inzet van meer rijbanen op de verbinding kruispunt Hartelweg en de N218 (Groene Kruisweg) tot aan het Voorns-Kanaal.

Net als bij woningbouwplannen dienen maatregelen in het wegennet wel te passen in een omgevingsvisie waar het ook gaat om natuurbehoud en eventuele groencompensatie.

Wij zijn geen partij van alleen maar asfalt als oplossing voor files.

Ook dient de balans tussen woningbouw en bereikbaarheid te worden onderzocht binnen de gemeente. Blijven bouwen en meer inwoners zorgen in de huidige situatie alleen maar voor meer verkeersdruk.

VOOR Nissewaard zet ook in op creatieve en innovatieve vervoersoplossingen.

Collectief transport en vervoer over het water voor personen en goederen, maar dan wel dusdanig dat er geen brugopeningen voor nodig zijn.

Maar ook diverse carpooloplossingen van en naar de gemeente willen we als partij ondersteunen onder het mom “Reis samen en daardoor sneller”.

 

Standpunt 9 - Klimaatvriendelijk op basis van haalbaarheid

In het kader van de energietransitie is VOOR Nissewaard een groot VOORstander van duurzame veranderingen in de komende jaren. Daarom zullen er in de komende raadsperiode belangrijke beslissingen genomen moeten worden. De gemeente Nissewaard heeft door de verkoop van Eneco een flinke reserve in de kas. Daarvan moet een groot bedrag gereserveerd worden voor duurzame maatregelen.

De energietransitie is van groot belang voor het welzijn van de inwoners. Het moet wel gebeuren binnen de haalbaarheid en de financiële mogelijkheden van de burgers, ondernemingen en natuurlijk de gemeentelijke organisatie. We volgen dan ook nauwlettend alle ontwikkelingen rond de RES (=Regionale Energie Strategie). In dat kader zijn wij per definitie al tegen kernenergie.

Door het grote succes van zonnepanelen pleit VOOR Nissewaard ervoor, om op korte termijn op alle daken van de gemeentelijke gebouwen en instellingen zonnepanelen te plaatsen.

 Het is zeker zinvol om te onderzoeken of woningen, bedrijfspanden en (school) gebouwen en woningen gasvrij gemaakt kunnen worden. Voor veel bewoners zal het echter financieel onhaalbaar zijn om hun woningen te laten voldoen aan de veeleisende plannen, die de rijksoverheid voor de komende decennia in gedachten heeft.

Het is daarom verstandig de bestaande gemeentelijke plannen om hele wijken op korte termijn gasvrij te maken vooruit te schuiven. Totdat duidelijk wordt of de gestelde doelen wel uitgevoerd kunnen worden. De huidige apparaten voldoen nog lang niet aan de hoge verwachtingen, tevens wegen de prestaties nog niet op tegen de hoge kosten. VOOR Nissewaard pleit daarom voor het gebruik van de restwarmte van het industriële complex, die onze goede buren zijn.

 De bouw van windturbines wordt inmiddels overal in Nederland met argusogen bekeken. Ook de gemeente Nissewaard ontkomt niet aan de, door de hogere overheden verplichte, bouw van een aantal enorme windturbines binnen de gemeentegrenzen. Daarvoor moet zorgvuldig een goede plek gevonden worden. De turbines mogen, wat betreft geluidsoverlast en slagschaduw, geen overlast veroorzaken. De huidig geplande locaties langs de Plaatweg en het Verversingskanaal ten noorden van Spijkenisse en Geervliet zijn uiterst ongunstig. Een aantal van deze hoge windmolens is veel te dicht bij de bestaande bebouwing gepland. De norm moet zeker minimaal 500 meter tot de dichtstbijzijnde gevel zijn en blijven.

 Wij zijn kritisch op het lokale afvalbeleid. De meeste Nissewaarders scheiden hun afval goed, maar er heerst nog veel onduidelijkheid over het waarom en ook het scheiden zelf kan nog beter. Het is belangrijk inwoners nog beter te betrekken bij de totstandkoming van duidelijk en uitvoerbaar beleid rondom afvalinzameling en –verwerking.

Voorkom met elkaar ook het ontstaan van afval. Hergebruik van materialen en spullen leidt tot een meer circulaire economie. Maak tegelijkertijd het ophalen van grofvuil weer gratis. Wij zien dat het kan. En zo voorkom je ook dat afval in de natuur terecht komt. “Een BETER MILIEU begint bij jezelf!